Anunturi compartiment agricol

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui
Str. Eternității, nr. 1, cod poştal 730112
Telefon:(004) 0235 311802; fax: (004)0235 311597, E-mail: dadr.vs@madr.ro

Referitor grant acordat producătorilor agricoli pentru culturile agricole înfiinţate în primăvara anului 2022 şi afectate de secetă pedologică din perioada martie-septembrie 2022

Întrucât pe parcursul anului 2022 au fost afectate mari suprafeţe cultivate cu porumb, floarea-soarelui, soia şi mazăre precum şi producțiile aferente acestora, de seceta pedologică extremă, comunicăm faptul că în Monitorul Oficial nr. 492 din 06.06.2023 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 50 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat sub formă de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înfiinţate în primăvara anului 2022 şi afectate de seceta pedologică din perioada martie–septembrie 2022.
Astfel, conform prevederilor actului normativ menţionat anterior, beneficiarii ajutorului de stat pot fi producătorii agricoli care au înființat culturi de porumb şi/sau floarea-soarelui şi/sau soia şi/sau mazăre în primăvara anului 2022 şi care le-au fost distruse de seceta pedologică din perioada martie-septembrie 2022, în diferite procente (de pesle 30% şi până la 100% inclusiv), conform proceselor-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole deţinute, respectiv persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale constituite potrivit prevederilor O.U.G nr. 44/2008, persoane juridice, societăţi agricole organizate în conformitate cu Legea nr. 36/1991, societăţi comerciale organizate în conformitate cu Legea societăţilor nr. 31/1990, grupuri şi organizaţii de producători recunoscute potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători.

În acest sens, eligibilitatea producătorilor agricoli constă în îndeplinirea următoarelor condiţii:
– deținerea procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv, pentru culturile de porumb şi/sau floarea-soarelui şi/sau soia şi/sau mazăre înfiinţate în primăvara anului 2022 şi suprafeţele calamitate de seceta pedologică;
– înregistrarea în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi intervenție pentru Agricultură Vaslui a cererii unice de plată 2022, din care să se poată identifica culturile înfiinţate în primăvara anului 2022, respectiv porumb şi/sau floarea-soarelui și/sau soia şi/sau mazăre, precum şi suprafeţele de teren declarate aferente acestor culturi;
– nu se află în dificultate, cu excepţia beneficiarilor a căror dificultate este cauzată de secetă pedologică şi dovedită prin consemnarea în procesele-verbale cu procente de calamitare de peste 30% şi până la 100% inclusiv.

Ajutorul de stat sub formă de grant unitar are valoarea maximă de 335 lei/ha, pentru gradul maxim de calamitare de 100%, grad prevăzut în procesul-verbal de constatare şi evaluate a pagubelor pentru oricare dintre culturile de porumb şi/sau floarea-soarelui şi/sau soia şi/sau mazăre înființate în primăvara anului 2022.

În vederea solicitării acestui grant, producătorii agricoli pot depune la Direția pentru Agricultură Județeană Vaslui o serie de documente datate, cu sintagma „conform cu originalul” şi însuşite prin semnătură de către reprezentanlul legal precum:
cerere de solicitare a grantului (Anexa 1 din O.U.G 50/2023, Cerere de solicitare a grantului acordat producătorilor agricoli care au îmființat culturi în primăvara anului 2022 şi au fost afectate de seceta pedologică din perioada martie-septembrie 2022.);
– copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv, pentru culturile de porumb şi/sau floarea-soarelui şi/sau soia şi/sau mazăre înfiinţate în primăvara anului 2022 şi suprafeţele calamitate de seceta pedologică;
– copii ale documentelor de identificare a coordonatelor bancare, precum instituția de credit, codul IBAN, pentru efectuarea viramentelor.

Ținem să sublimem, faplul că, în baza prevederilor actului normativ menționat, cererile de solicitare a grantului împreună cu documentele anexă vor putea fi depuse la D.A.J. Vaslui în termen de 20 de zile lucrătoare, respectiv până la data de 21 iulie 2023, inclusiv.

 

 

Formulare și tipizate utile pentru registrul agricol aici.

-—–Anunț privind înscrierea datelor în registrul agricol pentru anul 2023 —-–

În  conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și persoanele juridice au obligația să declare anual datele pentru înscrierea în registrul agricol. (Descarca declarația de aici).

(1) Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi,  a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului»

(3) În cazul persoanelor fizice, declaratia se da  sub semnatura capului gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei, care dispune de capacitate deplina de exercitiu, la care se anexeaza documente privind: cladirile si terenurile, titularul dreptului de proprietate asupra acestora, schimbarea categoriei de folosinta.

(4) In cazul persoanelor juridice, declaratia se da de reprezentantul legal al unitatii respective, insotita de documente.

(5) În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face pe baza declaraţiei date sub semnătura proprie de capul gospodărieisau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii.

(6) Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură.

(7) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.

(8) În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.

(9) În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii.

Având în vedere prevederile legale vă solicităm să vă prezentați la sediul primăriei comunei Zorleni, județul Vaslui, în vederea depunerii declarației.