Primaria

Administraţia publică funcţionează în concordanţă cu principiile autonomiei locale, descentralizării, legalităţii şi al consultării cetăţenilor cu privire la problemele locale. 
Autonomia locală este un drept exercitat de consiliile locale şi primari, de consiliile judeţene, alese prin vot direct.

Primăria este organul executiv al Consiliului local. Primarul este şeful administraţiei publice locale. Primarul reprezintă oraşul în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate. 
Programul de functionare la primariei Zorleni este zilnic intre orele 8-16.

Primar:

HULTOANA PAULA DENISANE
Data şi locul naşterii:08.09.1971, IASI
Religia: Ortodoxă
Studii:FACULTATE FINANTE CONTABILITATE
Activitatea profesionala: ECONOMIST
Apartenenţă politică: PSD
Orar audienţe: Miercuri, orele 9,00-12,00 – Inscriere prealabilă la biroul ”Relații cu publicul”

Telefon mobil  primar : 0757572192

Atribuţiile Primarului:
Primarul exercita următoarele atribuţii principale:

  • atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii:
   • îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civila şi autoritate tutelara şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil.
   • atribuţii privind desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului.
  • atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local:

prezintă consiliului local, în primul trimestru , un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

  • prezintă la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
  • elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială si de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune spre aprobarea consiliului local.
 • atribuţii referitoare la bugetul local
  • exercită funcţia de ordonator principal de credite;
  • întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
  • iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
  • verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal cât şi a sediului secundar;
 • atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
  • coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
  • ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţa;
  • ia măsuri pentru organizarea executarii şi executarea în concret a activităţilor din domeniile : educaţie, servicii sociale, sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică, situaţii de urgenţă, protecţia şi refacerea mediului înconjurător, conservarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, dezvoltare urbană, evidenţa persoanelor, podurile şi drumurile publice, servicii comunitare de utilitate publicş, servicii de urgentă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor, activităţi de administraţie social-comunitară, locuinţe sociale, alte servicii publice, stabilite prin lege;
  • ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ – teritoriale;
  • numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
  • asigură elaborarea planurilor urbanistice, prevăzute de lege, şi le supune spre aprobare consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
  • emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
  • asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protecţiei mediului şi a gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor;

Pentru exercitarea atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobat de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.

Viceprimar:

PADURARU BOGDAN IONEL
Data şi locul naşterii: 27.04.1979, BARLAD
Religia: Ortodoxă
Studii:FACULTATE DE HORTICULTURA
Activitatea profesionala: INGINER HORTICULTOR
Apartenenţă politică:PSD
Orar audienţe: Vineri, orele 9,00-12,00 – Inscriere prealabilă la biroul ”Relații cu publicul”

Telefon mobil viceprimar : 0756022991

Atribuţiile viceprimarului
Viceprimarul este ales din rândul consilierilor locali cu votul secret al majorităţii consilierilor.

Articolul 152 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ
Rolul, numirea si eliberarea din functie a viceprimarului

(1) Viceprimarul este subordonat primarului si, în situatiile prevazute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situatie în care exercita, în numele primarului, atributiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atributiile sale viceprimarului.
(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(3) Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizeaza prin hotarâre a consiliului local.
(4) În situatia în care se aleg doi viceprimari, sunt declarati alesi candidatii care au obtinut votul majoritatii absolute. În aceasta situatie, consiliul local desemneaza, prin hotarâre, care dintre cei doi viceprimari exercita primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.
(5) Eliberarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarâre adoptata, prin vot secret, cu majoritatea a doua treimi din numarul consilierilor în functie, la propunerea temeinic motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali în functie. Eliberarea din functie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.
(6) La deliberarea si adoptarea hotarârilor care privesc alegerea sau eliberarea din functie a viceprimarului participa si voteaza consilierul local care candideaza la functia de viceprimar, respectiv viceprimarul în functie a carui schimbare se propune.
(7) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul îsi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitatile specifice functiei de viceprimar prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local înceteaza sau înceteaza calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, înceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.

Atribuțiile viceprimarului comunei Zorleni au fost atribute prin Dispoziția primarului nr. 14/22.01.2021

Este subordonat primarului și în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului atribuțiile ce îi revin acestuia;

 • Coordonează și răspunde de buna desfășurare a activităților compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului : Compartiment administrativ gospodăresc, Compartiment cultură, Compartiment pază, Compartiment pentru asigurarea funcționării, întreținerii și reparațiilor sistemului de alimentare cu apă, canalizare, epurare ape uzate din comuna Zorleni, județul Vaslui ;
 • Ia masurile necesare pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului efectuării serviciilor publice de interes local, precum și a bunurilor din patrimonial public și privat al comunei Zorleni ;
 • Asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local :
 1. Îndrumă și supraveghează activitățile privind paza, ordinea și liniștea publică ;
 2. Îndrumă, coordonează și controlează activitățile de comerț la nivel local, a serviciilor de piață, controlează igiena și salubritatea spațiilor și localurilor publice, ia măsuri pentru buna funcționare a acestora ;
 3. Răspunde de activitățile culturale, activitățile tineretului și activitățile sportive ;
 4. Sprijină și participă la activăți privind serviciile sociale pentru protecția copilului, persoanelor cu handicap, a vârstnicilor, familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoi sociale ;
 5. Coordonează, controlează, monitorizează și răspunde de activitatea compartimentului Situații de urgență, îndeplinind în acest sens următoarele atribuții principale :
 6. Colaborează cu instituțiile publice în vederea elaborării planurilor de acoperire a riscurilor în situații de urgență ;
 7. Urmărește finalizarea măsurilor adoptate și desfășurate în situații de urgență, precum și întocmirea rapoartelor respective ;
 8. Ia măsuri de limitare a urmărilor produse de calamități (inundații, furtuni, căderi masive de zăpadă, secetă), catastrofe, incendii, epidemii sau epizotii, împreună cu organele de specialitate ale statului, asigură executarea măsurilor stabilite în planurile de protecție și intervenție pe tipuri de dezastre ;
 9. Răspunde de realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției și refacerea mediului, precum și și gospodăririi apelor ;
 10. Ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, de origine animală și industriale de orice fel, pentru igienizarea malurilor și cursurilor de apă, precum și pentru decolmatarea șanțurilor, podurilor și podețelor, pentru asigurarea scurgerii apelor, iar în timpul iernii, pentru îndepărtarea zăpezii de pe căile de acces :
 11. Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, precum și a parcurilor ;
 12. Supraveghează și controlează lucrările de întreținere și reabilitare a drumurilor publice și a podurilor, a marcajelor și semnelor de circulație pentru desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal ;
 13. Răspunde de Serviciile comunitare de utilitate publică : funcționarea și întreținerea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, iluminat public, parcări publice ;
 14. Răspunde, îndrumă, coordonează și verifică buna exploatare și activitățile autoturismelor, autovehicolelor, utilajelor si motoutilajelor din dotarea Primăriei comunei Zorleni, întocmeste planul de lucrări, avizează consumul de carburanti, respectand procedura privind modul de gestionare a aprovizionarii cu carburanți și justificarea acestuia.
 15. Activitățile de administrație social-comunitară ;
 16. Sprijină în condițiile legii, activitățile cultelor religioase ;
 17. Punerea în valoare în interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale, ia măsuri pentru menținerea și ameliorarea fondului peisagistic natural și antropic, refacerea ecologică a zonelor deteriorate și dezvoltarea spațiilor verzi ;
 18. Efectuează instructaj, urmărește, supraveghează și dispune măsurile necesare pentru desfășurarea activităților persoanelor cu obligația prestării unor lucrări de interes local în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și a O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității. Întocmește planul de lucrări zilnice în colaborare cu primarul, primește mandatele de executare și intocmește corespondența aferentă acestuia, răspunde la solicitarea instanței, înaintează înscrisurile solicitate de instanță sau autorități, întocmește zilnic referatele de muncă și numărul de ore prestate și le înaintează primarului și compartimentului de asistență socială ;
 19. Exercită controlul privind disciplina în autorizarea și executarea lucrărilor de construcții și urmărește modul de conformare privind măsurile dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcții potrivit dispozițiilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
 20. Colaborează cu organele de control ale Direcției de Sănătate Publică, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Agenția pentru Protecția Mediului, Garda de Mediu și alte autorități sau instituții și duce la îndeplinire măsurile dispuse de acestea cu ocazia controalelor în teren ;
 21. Răspunde de activitatea de pregătire a teritoriului și a economiei locale pentru apărare ;
 22. Asigură buna gospodărire a suprafețelor de pășune comunală. Urmărește și ia măsuri în vederea bunei organizări și desfășurări a pășunatului animalelor pe pășunea comunală ;
 23. Ia masuri pentru prevenirea și combaterea pericolelor provocate de animale, în condițiile legii ;
 24. Rezolvă și semnează corespondența în exercitarea competențelor sale ;
 25. Asigură programe de audiență cu cetățenii ;
 26. Alte servicii publice stabilite prin lege ;
 27. Alte atribuții încredințate de primar și consiliul local.
 • În exercitarea atribuțiilor, poate solicita informări și rapoarte de la organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate public ;
 • Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, viceprimarul colaborează cu toate compartimentele instituției, care îi vor asigura sprijinul necesar ;
 • Viceprimarul exercită atribuțiile primarului prevăzute la art.155 din OUG nr.57/2019, în perioada concediului de odihnă sau concediului medical al primarului ;
 • La numirea și eliberarea din funcție este obligat să prezinte în condițiile legii, declarația de avere și de interese ;

 

Secretar general comună:

ROȘCA VASILE
Data şi locul naşterii: 20.08.1965 Bârlad
Religia: Ortodoxă
Studii: Facultatea de horticultură ; Master în drept si administrație publică europeană
Orar audienţe: Luni, orele 9,00-12,00 – Inscriere prealabilă la biroul ”Relații cu publicul”

Telefon mobil secretar general : 0757572193

Secretarul general
Fiecare comună, oraş sau subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.

 • Secretarul general nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
 • Secretarul general nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul, viceprimarul, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
 • Secretarul generalse bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.
 • Secretarul general îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale
  • avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local.
  • participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local.
  • asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect.
  • organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului.
  • asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor în condiţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat , comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul verbal al şedintelor de consiliu local şi redacteaza hotărârile consiliului local;
  • pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
  • asigură aducerea la cunoştinta publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ.
  • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilite potrivit legii.
  • legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiiior cu actele originale, în condiţiile legii.